Matrassenzorg is gevestigd aan de Lange Dreef 29-31, te Veenendaal en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30061405 en onder de naam Van Kooten Veenendaal BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever. Dit geldt ook als niet wordt verwezen naar de algemene voorwaarden.

1.2 Onder de term “Opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon met wie Matrassenzorg overeenkomsten tot levering van producten of het verlenen van diensten worden gesloten en/of die van Matrassenzorg een aanbieding, levering of prestatie ontvangt.

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Matrassenzorg uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Een offerte is vrijblijvend en kan door Matrassenzorg steeds worden herroepen. Een verwijzing in een offerte naar de algemene voorwaarden doet evenwel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een eventueel daarop volgende overeenkomst, ook indien die offerte wordt gevolgd door andere offerte(s) en in die andere offertes niet naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen.

2.2 Matrassenzorg verwacht van de opdrachtgever dat deze zoveel mogelijk informatie verstrekt om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te kunnen verrichten. Indien informatie over bijvoorbeeld de aard van  vlekken niet volledig is kunnen om die redenen de werkzaamheden niet goed uitgevoerd worden.

2.3 De overeenkomst vindt plaats na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever. De opdracht vindt plaats na schriftelijke acceptatie van de opdracht door Matrassenzorg.

3. Annulering van de Overeenkomst

3.1 Een eenmalige overeenkomst kan tot uiterlijk één week voor de geplande aanvang van het Werk kosteloos schriftelijk bij Matrassenzorg door opdrachtgever geannuleerd worden.

3.2 Indien niet tijdig schriftelijk geannuleerd is, is  Matrassenzorg gerechtigd  een dagvergoeding van

€ 100,– excl. BTW te rekenen.

4. Prijs

4.1 De prijs is gebaseerd op de prijzen die vermeld staan op de website van Matrassenzorg, tenzij daar van wordt afgeweken en er afzonderlijke prijzen worden afgesproken met de opdrachtgever.

4.2 Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Matrassenzorg noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5. Betaling

5.1 Particulieren dienen direct na het uitvoeren van de werkzaamheden contant, per overschrijving of per tikkie te betalen

5.2. Bedrijven en instellingen dienen hun betalingen binnen 14  (veertien werkdagen) na het uitvoeren van de werkzaamheden te voldoen.  

5.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Matrassenzorg op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever als een consument in de zin van de wet gekwalificeerd moet worden, is de wettelijke rente verschuldigd.

5.5 Indien bij niet tijdige betaling een incasso bureau ingeschakeld wordt, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Het Werk zal worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen werkomschrijving, met dien verstande dat door Matrassenzorg verrichte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.

7. Inspectie en klachten

7.1 Opdrachtgever wordt geacht  de werkzaamheden,  respectievelijk de door Matrassenzorg  geleverde dienst te inspecteren.  Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 2 dagen na oplevering van de dienst of levering van het product gemeld worden aan Matrassenzorg.  De opdrachtgever heeft niet het recht om de betaling niet te voldoen.  Matrassenzorg zal na betaling een oplossing aandragen. Matrassenzorg verplicht zich al het redelijk wijs mogelijk te te doen om verdere schade te voorkomen.

7.2 Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Matrassenzorg in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de aard van de klacht.

7.3 Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Matrassenzorg is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de werknemers van) Matrassenzorg.

8.2 Indien Matrassenzorg op enigerlei wijze ondanks het bepaalde in lid 1 toch aansprakelijk mocht zijn, dan zal de te vergoeden schade nooit meer bedragen dan het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 Matrassenzorg is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van wettelijke voorschriften, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, milieuschade en materieel en immateriële schade .

9. Overmacht

9.1 Zelfs in het geval van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Matrassenzorg, maar waarbij Matrassenzorg niet in kan staan voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, heeft Matrassenzorg het recht om de overeenkomst niet uit te voeren.

9. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.